Generalforsamling

Generalforsamling i RM Fitness d. 20.3.2019

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og visioner for fremtiden
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af to/tre personer til bestyrelsen
6. Valg af en suppleant (på valg hvert år)
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (på valg hvert andet år (ulige år) – suppleanten er på valg hvert år)
8. Eventuelt

Ad.1. Valg af dirigent og stemmetæller
Torben Lauritsen vælges som dirigent. Michael Pedersen vælges som stemmetæller.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og visioner for fremtiden
Formand Thomas Nybo fremlægger beretningen. Se beretningen nederst.

Ad. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Berit Pold Sejr fremlægger regnskabet for 2018.
Stabilt og stigende kontingent. Kommunalt tilskud en del højere, da der i 2018 er udbetalt for 2 år.
De instruktører vi har fået ind i 2018 har haft uddannelse, så derfor ikke så højt beløb under kursus.
Udgifter til rengøring er steget, da vi ønsker et rent og præsentabelt center og har måttet højne omfanget af rengøringen.
Resultat på godt 224.000 kr. Så alt i alt har RM Fitness et sundt regnskab. Derfor kan vi således også fint forsvare Club La Santa turen i 2019.

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad. 5. Valg af to/tre personer til bestyrelsen
Der skal i år vælges 4 personer, da Thomas Nybo og Michael Pedersen træder ud af bestyrelsen. Berit Pold Sejr, Lars Vestergaard, Marica Holmberg og Sussi Møller ønsker genvalg til bestyrelsen.
Der spørges til, hvorvidt formandsposten kun skal være for 1 år, således at formand og kasserer ikke er på valg samme år, samt at der ikke er 4 på valg i ulige år og 1 i lige år. Det tages op i bestyrelsen når de konstituerer sig.
Casper Månsson, Torben W. Knudsen. og Lone Højsgaard vil gerne stille til op til en bestyrelsespost.
Der afholdes stemmevalg blandt de opstillede kandidater. Der blev afgivet 22 godkendte stemmesedler.
Casper, Berit, Marica og Lars er hermed valgt ind i bestyrelsen.
Ad. 6. Valg af en suppleant (på valg hvert år)
De der ikke blev stemt ind på bestyrelsesposterne, tilbydes at komme på valg som suppleant. Sussi Møller og Lone Højsgaard ønsker opstilling og der afstemmes.
Lone vælges ind som suppleant.

Ad. 7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (på valg hvert andet år (ulige år) – suppleanten er på valg hvert år)
Bendt Mortensen og HC genvælges.
8. Eventuelt
Der spørges om man må bruge andre instruktøruddannelser end DGI´s. Her tænkes bl.a. i forhold til spinning instruktør uddannelsen. Det er der umiddelbart ikke nogle problemer i, vi skal blot sikre os, at uddannelsen understøtter foreningens værdier.
Der nævnes, at der stadig skal arbejdes på bedre rengøring. Der er i forvejen stærk fokus på rengøringen og det vil bestyrelsen fortsat arbejde for at højne.
Der foreslås, om der for udluftningens skyld kan sættes et vindue ind i Centrets omklædningsrum. Dette tager bestyrelsen videre til hallens bestyrelse.

Formandens beretning for 2018 / 2019
Efter at RM Fitness har eksisteret i 7 år, kan vi konstatere, at det fortsat er en rigtig stor succes. Vi har flere medlemmer end nogensinde, og økonomien er rigtig god. Vi har råd til nye maskiner, og vi planlægger en større renovering med nyt gulv og omrokering af maskinerne. Vi mangler faktisk efterhånden en smule plads til alle de ønsker, der er til nyindkøb, men vi mener stadig, at medlemmerne tilbydes udstyr og undervisning i topklasse.
På instruktørfronten har vi mange folk, som har været med i rigtig mange år, men vi får heldigvis også løbende nye instruktører til glæde og gavn for alle. Tak til alle jer!! For tiden leder vi dog efter nye spinninginstruktører, men det har desværre vist sig ikke at være så let.
Vi glæder os over, at vi i år endelig har kunnet indfri et ønske fra flere instruktører om, at alle de instruktører, som har lyst til og mulighed for det, kan få deres videreuddannelse i år på Club La Santa, hvor DGI arrangerer den vel mest alsidige uddannelse, de kan tilbyde. De deltagende instruktører vil deltage i mange forskellige kurser, som vil komme medlemmerne til gavn i form af nye inputs på holdene og forhåbentlig endnu gladere instruktører, som har fået en masse inspiration og fornyet energi med sig hjem. Mange personer fra bestyrelsen planlægger også at deltage. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne har selv hold, og de resterende deltager for forhåbentligt at fremme samarbejdet mellem bestyrelsen og instruktørerne.
Ved sidste års generalforsamling blev detaljerne for turens økonomi gennemgået, hvorfor det ikke bliver berørt nærmere her. Der henvises til referatet d. 22. marts 2018, som kan findes på hjemmesiden under ’Nyheder’. De instruktører, som ikke kommer med, vil få de sædvanlige goder med videreuddannelse, tøj osv.
Vi har i det forgangne år haft flere nye ting at tilbyde vores medlemmer. Hitfit Dance, outdoorfitness, familiedag og selvfølgelig den snart legendariske Bering-stafet. Familiedagen var efter vores mening – samt flere tilbagemeldinger – en stor succes. Medlemmerne fik mulighed for at tage deres familier med i centret, prøve forskellige hold, lege, se sportsmodeshow samt høre Charlotte Bircows personlige beretning om at få mere overskud i hverdagen.
Personligt kan jeg fortælle, at jeg er nødsaget til at trække mig fra bestyrelsen, selvom jeg først er på valg næste år. Jeg har haft knoglemarvskræft i 3½ år og er siden november måned erklæret terminal. Jeg får stadig kemobehandling, men uden håb for at overleve kræften. Jeg har ikke længere tilknytning til arbejdsmarkedet, og mine kræfter svinder stille og roligt ind. Jeg har af mine søde bestyrelseskolleger fået lov til at undgå mange opgaver i bestyrelsen i det seneste år, og de har vist meget stor forståelse, når jeg i sidste øjeblik har måttet melde afbud til eller gå fra et møde.
I de 7 år, jeg har været formand i RM Fitness, har min primære rolle været at have det forkromede overblik og holde folk til ilden, hvis dette har været nødvendigt. Dette kan jeg ikke længere præstere, så det er nødvendigt at stoppe nu. Det er vemodigt for mig, og jeg kommer til at savne bestyrelsesarbejdet, men jeg kan mærke, at jeg ikke længere har det påkrævede overblik og overskud.
Målet for bestyrelsen i det næste år er at afholde mere effektive møder. Opgaver fordeles i arbejdsgrupper med en ansvarsperson, og på bestyrelsesmøderne vil arbejdsgrupperne fremlægge, hvad de er nået frem til, så resten af bestyrelsen kan godkende dette eller komme med indsigelser. Der vil samtidigt være en løbende dialog på Facebook og via mails, når der dukker ting op, som ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde.
I år har vi en del bestyrelsesposter, som skal besættes. Berit og Lars stiller op til genvalg, Michael ønsker ikke genvalg, undertegnede går af før tid, og så er Marica og Sussi på valg, idet de begge er suppleanter. De ønsker heldigvis også at fortsætte i bestyrelsen. Jeg kan kun sige gode ting om bestyrelsesarbejdet. Det er nogle erfarne folk, som kun er blevet bedre og bedre til at få ansvarsopgaverne delt ud. Det er dejligt at få lov til at sætte sit præg på foreningen, og møderne afholdes som regel på omkring 1½ times tid. Med ca. 9 møder pr. år er det heller ikke så omfattende rent tidsmæssigt, selvom der selvfølgelig ofte dukker ting op, som skal drøftes via mails. Men for andre interesserede kan jeg kun anbefale at stille op til valg.
Med disse ord vil jeg afslutte beretningen og takke bestyrelsen og instruktørgruppen for al deres engagement og gå-på-mod og på det personlige plan for al den omsorg og forståelse, jeg har fået.
Vh. Thomas Nybo, formand – for en kort stund endnu!

Konstitueringsmøde efter generalforsamling d. 20-03-19.

Den nye bestyrelse består af Berit Pold Sejr, Casper Månsson, Marica Holmberg, Lars Vestergaard og Karina Andersen.
Lone Højsgaard er valgt ind som suppleant og er interesseret i at deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod med resten af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:
Formand: Berit Pold Sejr
Kasserer: Lars Vestergaard
Instruktøransvarlig: Marica Holmberg

Menige bestyrelsesmedlemmer: Caspar Månsson og Karina Andersen

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 2. april kl. 19.00 i hallens mødelokale.