Referat fra generalforsamling 2020

Referatet fra generalforsamling d. 25/6-20

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse.
På valg er: Berit Pold Sejr (modtager genvalg)
Karina T. Andersen (modtager IKKE genvalg)
2 mere ved godkendelse af forslag til vedtægtsændringer.
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor og en revisorsuppleant
​8. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent og stemmetæller
Bendt Mortensen vælges enstemmigt. Mødet er indkaldt rettidigt og dermed lovligt.

Ad 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år
(Formandens beretning er indsat nederst)
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen fra deltagerne på generalforsamlingen.
Beretningen er enstemmigt godkendt.

Ad 3: Forelæggelse af regnskab for forløbne år til godkendelse.
Regnskab fra 2019 forelægges.
Følgende punkter uddybes:
Kontingent er fortsat stigenge pga. flere medlemmer.
Kommunal tilskud halveret, da der i 2018 var udbetalt for 2 år.
Kursusudgifterne er højere i 2019 pga. Club La Santa turen.
Udgifter til rengøring er stigende, da der både er flere medlemmer og større krav til rengøringen.
Alt i alt giver regnskabet et overskud på 19.832, 37 kr.

Kommentarer og uddybelse
Instruktørgoder steget pga. La Santa turen. De instruktører der deltog på turen, modtog i 2019 ikke andre ”goder” i form af penge til valgfrit brug i Sportigan. Nogle af instruktørerne valgte dog i stedet at bruge deres ”Uniform penge” som sponsorat til trøjer med logo til turen.
Der spørges til om rengøringen ikke stiger meget i det kommende år?
Svar: Det forventes, men der er endnu ikke kommet regning på den forøgede rengøring.
Medlemmer har ikke betalt kontingent fra midt marts til slut juli, men til gengæld har Fitness heller ikke skulle betale husleje fra midt marts til midt juni hvor centret ikke har kunnet bruges.
Der er ikke søgt tilskud fra kommunen i form af hjælpepakker, da regnskabet er så sundt, og da vi samtidig med manglende indtjeninger, heller ikke har haft nogle udgifter. Det forventes derfor, at der ikke vil være meget at komme efter i vores tilfælde.
Der spørges til fremtidigt budget, hvilket der ikke er sædvanen og dermed heller ikke foretaget for 2020.
Der spørges til loft for medlemsantal? 
Svar: Dette er ikke sat hidtil, men det kan tænkes ind fremover. Der foreslås, at der laves bookinger på tider i centret, for at synliggøre om der er plads.
Regnskabet godkendes.

Ad 4: Behandling af indkomne forslag
Der er registreret 2 indkomne forslag, heraf den ene fra bestyrelsen og omhandler ændringer af vedtægter.
Forslagene er indkommet rettidigt og annonceret efter forskrifterne.

Første indkomne forslag:
Bestyrelsen indstiller følgende forslag til generalforsamlingen den 16/3-2020:
Udover direkte ændringer af enkelte paragraffer i vedtægterne, er der også små præciseringer af de nuværende vedtægter. (Se vedhæftede markeret med FED)
Følgende foreslås ændret i foreningens vedtægter:

§ 3 Tilføje nedenstående tekst:
Eventuelle hjælpeinstruktører er ikke underlagt uddannelseskravet, da de ikke selvstændigt varetager træningen.


§ 4   Ændre teksten til nedenstående:
Alle medlemmer skal underskrive foreningens ordensreglement samt modtage gennemgang i brugen af maskinerne inden nøglebrik udleveres. Tilbud om udarbejdelse af træningsprogram er frivilligt. 


§ 7 Tilføje nedenstående tekst:
Ovenstående gælder også bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Ændre teksten til nedenstående
:
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Personer under 16 år ved deres forældre.

§ 10 Tilføjelse af nedenstående tekst
:
Såfremt flere melder sig til den samme åbne post, foregår afstemningen skriftligt.


§ 12 Vi foreslår antallet af bestyrelsesmedlemmer ændret fra 5 til 7 personer med nedenstående fordeling
Bestyrelsen med stemmeret består af 7 personer, heraf: en foreningsformand, en næstformand, en kasserer, fire yderligere medlemmer samt en suppleant.

§ 14 Tilføjelse af nedenstående tekst
:
Eller: 3 lovmæssig myndige.


Bendt tilføjer, at der skal være 2/3 der er for forslagene for at det kan vedtages.
Der spørges om man kan stemme for nogle af paragrafferne og imod andre?
 Svar: Alle forslag til paragrafændringer er fremlagt under ét punkt og der stemmes derfor også samlet.
 
Spørgsmål:
 Vælges roller i bestyrelsen på generalforsamlingen?
 Svar: Nej denne del er uændret, hvor bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
Forslaget vedtages med 25 mod 7 stemmer.

Det tilsigtes at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på udvalg i lige år.
 Kasserer, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Andet indkomne forslag:
Konstituering af bestyrelsesposter skal ske på generalforsamlingen.

Torben uddyber: For at man som udefra også kan præge, hvordan bestyrelsen skal være sat sammen.
Bendt gør opmærksom på at en ændring som dette skal foregå rigtigt.
Bestyrelsen er udvidet fra 5 til 7 personer, og det vil betyde at man skal stemme om alle posterne og hvis et medlem trækker sig, så skal der en ekstraordinær GF til hver gang.
Bendt fremhæver at forslaget er for uklar formuleret til at kunne komme til afstemning.
Der er skrevet ”poster skal ske ved en afstemning”.
Det fremgår ikke hvordan man vil fordele stemmerne. (½, 1/3 eller hvordan har man tænkt sig?)
Det vil også kræve at en afstemning er sat på dagsordenen.

Spørgsmål:
Står dirigenten til rådighed for menige medlemmer i løbet af året for at hjælpe med at formulere et forslag?
Bendt foreslår at man sender i god tid og står gerne til rådighed for at hjælpe.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Det er netop vedtaget at bestyrelsen udvides med 2 medlemmer.
Der skal derfor stemmes om 4 bestyrelsesposter.
Karina og Berit er på valg. Berit ønsker genvalg, mens Karina ikke ønsker at fortsætte, da hun vælger at lægge sin energi i sin instruktørrolle fremover. Vi siger 1000 tak til Karina for hendes kæmpe indsats, og glæder os til fortsat at have hende i instruktørkorpset.
Sussi Møller, Camilla Pold, Torben Vinther, Bjarne Jensen og Louise Larsen vil gerne stille op som nye mulige kandidater.
Der er afgivet 123 stemmer i alt ud af 128 mulige.
Bestyrelsen udvides hermed af Berit, Louise, Sussi, Bjarne.
Tillykke med valget.
Ad 6: Valg af suppleant
Camilla Pold og Michelle Olsen stiller begge op til suppleantrollen.
Michelle vælges som suppleant med flertal af stemmerne. Tillykke med valget.

Ad 7. Valg af Revisor og revisorsuppleant
Revisoren er ikke på valg i år.
Som revisorsuppleant vælges Hans Christian Pedersen, som gerne vil fortsætte.
Der er ikke andre der ønsker at stille op. Dermed vælges Hans Christian som revisorsuppleant. Tillykke med valget.

Ad 8: Eventuelt
Linea vil gerne give en hånd og en stor tak til bestyrelsen og de frivillige der har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med renovering og genåbning i forbindelse med Corona. Bestyrelsen siger mange tak.

Bestyrelsen takker for det rekordstore fremmøde til generalforsamlingen. Det er dejligt med opbakning og interesse for vores forening.
Vi takker endnu engang Karina for indsatsen i bestyrelsen i de sidste 6 år.

 

 

Formandens beregning, RM Fitness, 2020
RM Fitness har nu eksisteret i 8 år, og det er fantastisk at kunne sige at det fortsat er en kæmpe succes. Medlemstallet er stadig stigende, og vi er nu på over 400, samtidig med vi har en sund økonomi. 2019 var året hvor det endelig lykkedes os at sende en stor del, af vores i forvejen dygtige og engagerede instruktører og bestyrelsesmedlemmer til efteruddannelse på La Santa. En tur der har været nøje planlagt og budgetteret med i flere år, og som bestemt fik indfriet både de deltagendes og bestyrelsens forventninger. Der blev prøvet en masse nye øvelser og hold af, genopfrisket teori og ikke mindst sparret med en masse andre foreninger fra hele landet. Og havde det ikke været for Corona, havde én af vores i forvejen dygtige yoga instruktører, allerede været i gang med udvidelsen til Yin Yoga instruktør på baggrund af denne tur.
Vi glæder os også ved, at det er lykkedes at tilføje flere nye instruktører til vores fantastiske team af frivillige instruktører og hjælpere i centret. Bl.a. har vi fået to dygtige spinningsinstruktører uddannet i 2019, 1 mere er tilmeldt uddannelse med henblik på formiddagstimer, og 1 ny fitness instruktør er tilmeldt uddannelse med henblik på hjælp til teen fitness.
Samtidig har vi desværre måtte sige farvel til et par stykker, mens andre er overgået fra eks. seniorspinning, til at varetage andre opgaver i centret.
Af nye tiltag i 2019 kan nævnes slankehold, som var tænkt som et tilbud der over en periode gav medlemmerne mulighed for at kombinerer spinning, holdtræning og vejning. Ikke i form af et lukket hold, men med tilrettelæggelse af timerne, således man kunne gå direkte imellem de forskellige tilbud. Desværre nåede Corona at nedlukke centret inden den 12 ugers periode var ovre, men tilbagemeldingerne har alligevel været positive. Nogle har tabt kg, men andre har reguleret en del år af den metaboliske alder. Trods holdet ikke var lukket, så var der ca. 10 ”faste” deltagere i hvert fald på spinningsholdene hver gang. Der overvejes at lave et lignende hold igen, evt. med mulighed for et lukket hold, men detaljerne herom er endnu ikke fastlagt.
En af vores største udfordringer i længere tid har været pladsmangel, i forhold til at kunne indfri medlemmernes ønske om flere maskiner i centret. Vi har med stor hjælp fra en del instruktører, og ved besøg i andre centre, samt med lidt hjælp udefra i form af råd og vejledning rokeret rundt igen og igen i håb om at ramme den bedste placering. Det har betydet at det ikke kun har været en enkelt eller 2 gange vi har trukket på muskelkraften fra en del af vores instruktører og bestyrelseskollegaer, men vi synes det er lykkedes os at få udnyttet kvadratmeterne bedst muligt. Dette har samtidig været med til at skabe plads til et nyt Schmidt stativ efter medlemmernes ønske. Samtidig er repoet frigivet til gulvøvelser og evt. yoga i de situationer salen ikke er en mulighed. Spinningsrummet har også fået en ordentlig overhaling, hvor der bl.a. er kommet LED lys og flere skærme op. I samme forbindelse er der renoveret, og pålagt nyt gulv i hele centret. Vi har ydermere med økonomisk hjælp fra hallens bestyrelse, og Rask Mølle idrætscenter fået malet hele centret indvendigt.
I forhold til Corona, har vi måttet tænke i nye baner for fortsat at kunne have tilbud til vores medlemmer. Der blev derfor startet op for udendørstræningen efter alle sundhedsministeriets restriktioner, og i det omfang vores instruktører var parate og fortrolige med det. Vores velkendte bodytoning kunne gennemføres med gode alternative remedier til vægttræning, og da jorden blev varm nok startede yoga også op udendørs. Men også nye hold blev skabt. Både gå-hold og hold med inspiration fra amerikansk fodbold. Sidstnævnte, skabt af vores centerinstruktør har vist sig at give ham blod på tanden for holdtræning, så hvem ved om denne mulighed forbliver et tilbud fremadrettet. Der har været rigtig stor opbakning fra medlemmerne, og der har derfor næsten været fuld bookede hold hver gang. Det er fedt at se og opleve opbakningen fra både instruktører og medlemmer, og det bevidner om den ånd der er omkring vores lokale center.
Alle medlemmer har dog samtidig fået udsat og forlænget deres medlemskaber, og på den måde ikke betalt for noget de ikke kunne bruge.
Jeg vil gerne rette en særlig stor tak til alle de instruktører, hjælpere, bestyrelseskollegaer samt medlemmer der har hjulpet til igennem det sidste år, og som fortsat tager del i opgaverne i forbindelse med genåbningen og den ekstra rengøring der er påkrævet for at vi kan forsvare at holde åbent ovenpå Corona.
2019 har også været mit første år som formand i RM Fitness. En post jeg har været meget stolt og ydmyg over at overtage efter Thomas Nybo. At følge i hans fodspor har uden tvivl været med til at udvikle mig, både personligt og fagligt.
I takt med at vi fra bestyrelsens side ønsker en udvidelse af pladser i bestyrelsen, og hvor vi fortsat er opmærksomme på kortere og mere effektive møder med uddelegering af opgaver, er det vores klare overbevisning at det vil være med til at skabe mere luft blandt de driftsmæssige opgaver. Luft der kan og skal bruges på at have mere fokus på de ting der skaber glæde, positivitet og motivationen ved frivilligt arbejde, således vi hele tiden kan forbedre vores center og samarbejdet herom. Det vigtigste for os er at RM Fitness også fremadrettet vil være et attraktivt sted at træne og mødes med andre i et fællesskab hvor omdrejningspunktet er fysisk og mental sundhed.
Vi har derfor som nævnt nogle flere pladser der skal besættes i år, hvis vores forslag herom altså godkendes. Jeg kan kun tale godt om bestyrelsesarbejdet, og det er nogle virkelig dygtige bestyrelseskollegaer jeg sidder ibland. Jeg tager gerne 2 år mere i bestyrelsen, men er også åben for at lade nye kræfter komme til hvis der sidder nogle og brænder for at komme med på ”holdet”.
Med disse ord, og med baggrund i at dette er første generalforsamling uden, vil jeg foreslå at vi sammen holder 1 minuts stilhed for mindet om Thomas Nybo.
Hilsen Berit Pold Sejr, Formand i RM Fitness

Konstituering
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:
Formand: Berit Pold Sejr
Næstformand: Bjarne Jensen
Kasser: Lars Vestergård
Instruktøransvarlig: Lone Højsgård
Maskinparkansvarlig: Casper Månsson
Conventus ansvarlig: Louise Larsen
PR og hjemmesideansvarlig: Sussi Møller