Generalforsamling 2018

Generalforsamling RM Fitness d. 22. marts 2018

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af 2 personer til bestyrelsen
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

 

 

Ad 1: Bent Henriksen vælges enstemmigt. Mødet er indkaldt rettidigt og dermed lovligt.

 

Ad 2: I år fejrer RM Fitness 6 års fødselsdag, og vi kan som altid glæde os over et stabilt medlemstal og dygtige og engagerede instruktører. Vi har aldrig haft så mange hold og tilbud til medlemmerne som lige for tiden, hvilket er meget glædeligt for os alle. Økonomien er rigtig god, og vi kan trods nedsættelse af kontingentet sidste år allerede nu begynde at lægge penge til side til nye maskiner. Vi havde også sidste år en stor investering i vores nye spinningcykler, som er blandt de allerbedste på markedet, så det er dejligt, at vi allerede er med igen med økonomien. Men flere af maskinerne i centret kunne godt trænge til en kærlig hånd eller udskiftning, så det er godt med penge til dette.

 

Vi møder ofte en udfordring i at få gode haltider til vores hold, hvilket er en evig tilbagevendende problemstilling, men det vidner om en generel høj aktivitet i byens foreninger, hvilket vi alle kan glæde os over. Vi har indledt til et samarbejde med de øvrige foreninger, sådan vi kan fordele tiderne mest hensigtsmæssigt, fx i forhold til alder på holddeltagerne, holdtræning mens børnene spiller håndbold osv.

 

Som service for vores medlemmer forsøger vi at gøre oversigten over vores forskellige tilbud mere tydelig og give en større fleksibilitet i bookingsystemet. Vi arbejder også på at finde en god løsning i forhold til de hold, som instruktøren er nødt til at aflyse. Der er mange aspekter i dette både økonomisk og ansvarsmæssigt, så det er ikke så let at løse, som vi først havde forestillet os. Men vi skulle gerne komme med en løsning snarest.

 

I bestyrelsen har vi haft nok at se til på det seneste, og vi har lavet en strategi om, at vi fremover vil være bedre til at udpege tovholdere og ansvarspersoner, når der fremkommer forslag om ønsker til arrangementer, nye holdtilbud eller andet. De ting, vi vil tilbyde vores medlemmer i 2018, er bl.a. gratis deltagelse i Gudenå MiniTri til juni og Beringstafetten til august. Vi vil rigtig gerne støtte andre arrangementer, men vil i tilfælde af forslag herom finde ansvarspersoner uden for bestyrelsen til at tage sig af dette.

 

Vores visioner fra sidste år omhandlede at få lidt flere hold, inkl. et tilbud til børn/unge. Sidstnævnte har vi heldigvis opnået pga. 3 frivillige, som tog ansvaret for dette, så det er vi meget glade og taknemmelige for. Og som tidligere nævnt har vi ret så mange hold og kan til sommer igen tilbyde massage til medlemmerne.

 

Vi vil i 2018 have lidt mere fokus på instruktørgruppen. Både i form af bedre kommunikation mellem instruktørerne og bestyrelsen samt videreuddannelse af ’de gamle garvede’. Konkret i form af udviklingssamtaler med den instruktøransvarlige og nyhedsbreve fra bestyrelsen til instruktørerne, men også ved igen at minde om, at det meste af vores arbejde kan findes ved at læse referater fra vores bestyrelsesmøder. Det er forskelligt, hvilke forventninger instruktørerne har til bestyrelsen, og ikke alle har samme behov for at blive holdt opdateret som andre. Så vi prøver at ramme et sted midt imellem og håber, at der bliver hevet i os, hvis folk mangler informationer.

 

Vi har i bestyrelsen desuden besluttet, at vi vil tilbyde vores instruktører at komme til Club La Santa i efteråret 2019 mhp. netop denne videreuddannelse. DGI afholder denne kursusuge. Der vil være en masse forskellige aktiviteter og foredrag, som forhåbentligt kan udmønte sig i nye hold og/eller en ny vinkel på de allerede eksisterende hold, så der altid sker en udvikling i RM Fitness. Selvom det umiddelbart er dyrere end en normal videreuddannelse gennem DGI, så kan vi økonomisk godt stå inde for det. De instruktører, som tager med, vil ikke få de sædvanlige goder dette år som fx tøjpenge eller anden uddannelse, og i bestyrelsen har vi nu gennem 3 år valgt ikke at få udbetalt det beløb, vi ellers har lov til, hvis økonomien er til det. Dette kan fint dække udgifterne, uden at det får negative konsekvenser for medlemmerne af RM Fitness, hvilket vi selvfølgelig har været meget opmærksomme på under beslutningsprocessen.

 

Vi fortsætter alle i bestyrelsen, så det må være et tegn på, at vi kan lide det frivillige arbejde! Som altid skal der selvfølgelig lyde et kæmpe TAK til alle vores frivillige i foreningen. Uden jer var der intet center, så tak til jer alle for at gøre det hele muligt.

 

Kommentarer fra deltagerne på generalforsamlingen til beretningen:

Husk at invitere børnehaven til at koordinere haltider/brug af gymnastiksalen – det er ikke så let at forudse, hvornår de gerne vil benytte hallen, så yoga-holdet kommer nogle gange i problemer. Der er forslag om, at hallen skal være den overordnede ansvarlige for dette samarbejde. Berit og Karina er repræsentanter fra RM Fitness.

Den instruktøransvarliges ansvarsområder drøftes – hvad skal ligge ved denne person (skal personen finde kurser til instruktørerne osv.?) Dette tages op på næste instruktørmøde.

Forslag om at referater fra bestyrelsesmøderne ligger under Nyheder og Filer på Facebook.

Ift. rengøring af omklædningsrum må der gerne lige være fokus på at tørre støv af på højttalerne og måske spørge, om de kunne tørre gulvet efter gulvvask, så der ikke er så vådt.

 

Beretningen er enstemmigt godkendt.

 

Ad 3: Regnskab fra 2017 forelægges. Følgende punkter uddybes:

Vores kursusudgifter er steget, idet der er uddannet flere instruktører til flere hold.

Diverse småanskaffelser er ligeledes steget. Primært pga. indkøb af fjernsyn til spinninglokalet.

Udgifterne til rengøringen er steget, men vi oplever også, at kvaliteten (endelig) er blevet acceptabel.

Vores renteudgifter til banken er steget. Det skyldes et gebyr for som forening at have en konto i banken.

Vi har ikke længere gæld, hvilket selvfølgelig er glædeligt.

’Kontingent uden afdeling’ står for kommunens indbetalinger fra deres ansatte samt Teenfitness.

Ift. vores indtægter ifm. Oprettelsesgebyr har vi drøftet, om dette skulle fjernes qua den gode økonomi, men vi vælger at fastholde dette for at undgå for mange ind- og udmeldinger i løbet af året. Evt. kunne man fjerne det for pensionister.

 

Regnskabet godkendes.

 

Ad 4: Der er forslag fra bestyrelsen om, at §4 ændres til Som aktive medlemmer kan alle, der underskriver ordensreglementet, optages som medlem. Alle medlemmer skal have en instruktionstime ved start i foreningen.

 

Forslaget vedtages enstemmigt.

 

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Karina og Thomas er på genvalg og ønsker begge genvalg. Marica ønsker ligeledes at blive valgt ind i bestyrelsen.

Alle de tilstedeværende fraset Bent har stemmeret. Alle skriver to navne på en seddel.

Hver person på valg fortæller lidt om sig selv inden afstemningen.

Karina og Thomas vælges igen.

 

Ad 6: Sussi er på valg og ønsker genvalg. Marica ønsker ligeledes at blive suppleant, og de vælges begge to.

 

Ad 7: Revisoren er ikke på valg i år. Som revisorsuppleant vælges Hans Pedersen.

 

Ad 8:

 • Forslag om at gulvet renoveres.
 • Indkøb af støjdæmpende måtter.
 • Måske kunne man invitere en person fra fx DGI ud for at komme med forslag om at ændre indretningen.

Alle disse forslag tages op på næste bestyrelsesmøde.

Forslag om at dagsorden for generalforsamlingen skrives på hjemmesiden under Nyheder, så det er let at finde. Dette tilstræbes fremover.

Ift. vedtægterne påpeger Bent, at man ikke umiddelbart kan skrive, at det tilstræbes, at kasserer og formand er på valg hvert sit år, idet bestyrelsen først konstitueres efter generalforsamlingen. Når der står ’tilstræbes’, vælger vi dog at lade det stå uden vedtægtsændringer.

Der er ros til bestyrelsen og instruktørerne fra en af de fremmødte, hvilket vi tager imod med kyshånd.

Forslag om at instruktørerne kunne komme på ’inspirationskurser’ ved andre foreninger/holdtræninger/fitnesscentre, hvilket vi synes er et rigtig godt forslag og kun kan støtte op om. Den instruktøransvarlige har ansvaret i samarbejde med instruktørerne ifm. MU-samtaler.

Der stilles spørgsmålstegn ved, om de mange penge, der evt. skal bruges på Club La Santa, ikke kunne bruges bedre på medlemmerne. Vi er i bestyrelsen uenige i dette, idet vi håber og tror på, at instruktørerne, som tager med til DGI-uddannelsen, også vender tilbage med nye input til glæde og gavn for medlemmerne. Udvalget af hold er langt større end på de udbudte hold ifølge DGI’s kursuskatalog, så vi får en del for pengene.

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: Thomas Nybo fortsætter som formand, Berit Pold Sejr fortsætter som kasserer. Resten af opgaverne i bestyrelsen fordeles ved det næste bestyrelsesmøde.