Generalforsamling d. 30/3-’16

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og visioner for fremtiden
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af to personer til bestyrelsen
6. Valg af en suppleant
7. Valg af en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Referat:

Ad 1: Asger Rasmussen vælges. Generalforsamlingen varslet 12. marts til fødselsdagsarrangement, og medlemmer indkaldt pr. mail d. 17. marts og dermed lovligt indkaldt. Der var et par fejl i dagsordenen, hvilket vi beklager.

Ad 2: Traditionen tro har vi netop afholdt vores fødselsdagsfest – denne gang blev RM Fitness 4 år gammel! Vi fik flere nye indmeldelser og en god respons fra deltagerne på dagen.

Siden sidst har vi fået vores nye hjemmeside op at køre. Indkøringsfasen har været stort set problemfri, og vi er alle glade for den.

Medlemstallet er rekordstort på omkring 320, og vi har købt endnu flere maskiner i det indeværende år. Vi har også nedsat kontingentet i en prøveperiode. Vi vil se, om det hele stadig kan løbe rundt, da vi mister omkring 90.000 kr. i årlig indtægt ved 300 medlemmer. Vi håber, at et reduceret medlemsgebyr kan generere flere medlemmer til fordel for deltagelsen på holdene. Vi evaluerer løbende.

RM Fitness tilbyder nu fitness, spinning, Crossgym, cirkeltræning, yoga, løbetræning, gå-hold, massage, Zumba og Bokwa. Vi har netop fået uddannet vores egen kostvejleder, som i meget nær fremtid vil tilbyde tider til medlemmerne. Vi har før forsøgt med tiltag som fx Livsstilshold, men uden større succes. Vi håber, at vi med vores egen instruktør kan ramme medlemmernes behov i større grad. Vi håber også på at kunne tilbyde Teenfitness i løbet af næste sæson.

Vi er som altid meget taknemmelige for vores instruktører. Vi har sagt farvel til et par stykker i år, men samtidigt kan vi også byde velkommen til flere nye. Vi oplever, at instruktørerne er engagerede og glade for at bidrage med deres kompetencer. Vi opfordrer jævnligt instruktørerne til videreuddannelse til gavn for alle. Vi afholder to arrangementer pr. år, hvor instruktørerne og bestyrelsen mødes. Det plejer altid at være en stor succes og har også været det de sidste to gange.

Jeg har været ramt af sygdom det sidste halve år, hvilket har lagt en stor dæmper på mit engagement i bestyrelsesarbejdet. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke mine fantastiske ‘kolleger’ i bestyrelsen for at køre videre med arbejdet uden slinger.

Vores primære mission i bestyrelsen er som altid at gøre det attraktivt for borgere i og omkring Rask Mølle at vælge det lokale fitnesscenter. Dette gør vi meget gerne i samarbejde med medlemmerne, som opfordres til at benytte ris/ros-kassen samt kontakte bestyrelsen ved forslag til fx indkøb af maskiner, nye holdtiltag eller andet.

/Thomas Nybo, formand

Ad 3: Regnskab forelagt og godkendt.

Ad 4: Der er ingen indkomne forslag.

Ad 5: Karina Andersen og Thomas Nybo er på valg, ønsker genvalg og vælges ind.

Ad 6: Sussi Møller stiller igen op som suppleant og vælges ind.

Ad 7: Bendt Mortensen er sidste år valgt som revisor i 2 år. Hans Christian Pedersen stiller igen op som revisorsuppleant og vælges ind for det næste år.

Ad 8:

Klubliv Danmark er nedlagt pga. manglende tilslutning og interesse generelt i Danmark.

Rengøring i specielt omklædningsrummene er fortsat ikke ok. Bestyrelsen forsøger at finde en løsning ved næste møde.

Vi indkøber selv stor gulvmoppe og fejeblad til gymnastiksalen.

Der skal findes en rutine omkring ris/ros-kassen. Tages med på næste bestyrelsesmøde.