Vedtægter

§ 1 – Navn og Hjemsted
Foreningens navn er RM Fitness.
Foreningen er hjemmehørende i 8763 Rask Mølle, Hedensted Kommune.

§ 2 – Formål
Foreningens formål er via motions- og kredsløbstræning at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, samt styrke det sociale netværk mellem byens/omegnens borgere på tværs af køn, alder og fysisk formåen, primært for personer over 15 år. eller påbegyndt 9. klassetrin.

§ 3 – Instruktør
Alle instruktører i RM Fitness skal som minimum have gennemført en instruktøruddannelse, før man må instruere. Eventuelle hjælpeinstruktører er dog ikke underlagt uddannelseskravet, da de ikke selvstændigt varetager træningen.
Alle instruktører skal underskrive kontrakt indeholdende bl.a. krav til instruktørtimer og bindingsperiode. Børneattest skal ligeledes underskrives.

§ 4 – Medlemskab
Som aktive medlemmer kan alle, der vedkender sig nuværende vedtægter og ordensreglement, optages som medlem.
Alle medlemmer skal underskrive foreningens ordensreglement samt modtage gennemgang i brugen af maskinerne inden nøglebrik udleveres. Tilbud om udarbejdelse af træningsprogram er frivilligt.

§ 5 – Indmeldelse
Indmeldelse sker ved betaling af kontingent og indmeldelsesgebyr, hvorefter der aftales tidspunkt for udlevering af nøglebrik og instruktionstime.

§ 6 – Kontingent
Kontingent for medlemmer fastsættes af bestyrelsen i RM Fitness, som ligeledes fastsætter opkrævningsform og betalingsbetingelser.

§ 7 – Udelukkelse og eksklusion
Som medlem af, eller instruktør i RM Fitness, er misbrug og salg af stimulerende midler, anabolske steroider eller anden form for doping forbudt, jfr. IOC’s dopingliste. Overtrædelse af dette forbud medfører omgående bortvisning samt politianmeldelse.
Man er som medlem og instruktør i RM Fitness underlagt Anti Doping Danmark, til de enhver tid gældende love og regler. Bliver et medlem eller en instruktør udtaget til dopingkontrol, og prøven er positiv eller prøveafgivelse nægtes, tilbagebetales evt. tilgodehavende kontingent ikke.
Et medlem eller en instruktør kan af bestyrelsen gives karantæne, såfremt vedkommendes opførsel strider mod RM Fitness’ vedtægter eller medlemmet skader foreningens omdømme. Der vil på førstkommende bestyrelsesmøde blive taget stilling til, om medlemmet eller instruktøren skal ekskluderes fra foreningen. Det pågældende medlem eller instruktør har ret til at tale sin sag for bestyrelsen.
Ovenstående gælder også bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 – Ordinær generalforsamling/Årsmøde
Generalforsamlingen er RM Fitness’ øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.
Adgang til generalforsamlingen har alle.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Personer under 16 år ved deres forældre.

Opfølgning/ lovgivning
Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun have én fuldmagt med.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på https://www.rmfitness.dk/ samt opslag i centret.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. De indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 9 – Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og visioner for fremtiden
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af tre/fire personer til bestyrelsen
6. Valg af en suppleant (på valg hvert år)
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (på valg hvert andet år (ulige år) – suppleanten er på valg hvert år)
8. Eventuelt

§ 10 – Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet,
jfr. § 17 og § 18.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jfr. § 8. For at kunne blive valgt til foreningsformand eller kasserer, skal man dog være fyldt 21 år. Såfremt flere melder sig til den samme åbne post, foregår afstemningen skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens besluninger. Protokollen godkendes og undertskrives af dirigenten og offentliggøres på hjemmesiden.

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom.
Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødet, ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 – Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer RM Fitness i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver/aktiviteter. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen har foreningsformanden 2 stemmer.
Bestyrelsen med stemmeret består af 7 personer, heraf: en foreningsformand, en næstformand, en kasserer, fire yderligere medlemmer samt en suppleant. Der kan tilmed i perioder ved fx projektudførsler indgå flere i bestyrelsen, hvis bestyrelsen skønner dette nødvendigt, dog uden stemmeret.
I bestyrelsen skal der være personer, som tager sig af sekretæropgaven, PR herunder hjemmeside, Conventusansvarlig, instruktøransvarlig samt maskinparksansvarlig.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Det tilsigtes, at foreningsformanden og to bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kassereren og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Suppleanten vælges for et år ad gangen.
Det tilsigtes, at foreningsformanden og kasseren ikke er på valg samme år.

§ 13 – Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvilket skal ske senest 14 dage efter generalforsamlingen.

§ 14 – Tegningsret, hæftelser og ansvar 
Foreningen tegnes af følgende hver for sig:
Enten: Formanden i forening med kassereren.
Eller: 3 lovmæssig myndige bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
RM Fitness’ medlemmer hæfter ikke personligt, for de for RM Fitness indgåede forpligtelser, for hvilke alene RM Fitness hæfter med dens respektive formue.
RM Fitness’ medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. RM Fitness’ medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, men hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser. Bestyrelsen hæfter dog personligt, iht. retspraksis, hvis der opstår erstatningsansvar som følge af: “Retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller groft uagtsom”.

§ 15 – Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen aflevere driftsregnskab og status for det foregående år til revisor.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift samt underskrift fra hele bestyrelsen.

§ 16 – Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen en revisor og hvert år en revisorsuppleant, jf. §9.
Revisoren skal hvert år, efter regnskabsafslutningen, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede. Revisionen er regnskabsmæssig revision, der sørger for, at reglerne inden for Folkeoplysningen overholdes.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 – Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan ske på hver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte er for forslaget, og medlemmerne er gjort bekendt med ændringsforslagene.

§ 18 – Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af opløsning skal de midler, der er til stede, henstå i Hedensted Kommune, indtil der igen opstår en forening i Rask Mølle by med samme formål som RM Fitness. Såfremt dette ikke sker inden for 5 år, skal midlerne anvendes til almennyttige idrætslige formål i Rask Mølle og omegn. Fordelingen af midler skal ske med hensyntagen til foreninger, som har været behjælpelige med at starte RM Fitness op.

§ 19 – Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 16. maj 2011.

Dirigentens underskrift.

Rask Mølle den 16. maj 2011, Asger Rasmussen

Med ændring af §14 vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. marts 2012.

Med ændring af §2, §5 og §12 vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. marts 2015.

Med ændringer/tilføjelser i – og af §2, §3, §4, §7, §8, §9, §10, §12, §14, §16 vedtaget på generalforsamlingen den 25. juni 2020.